Welcome to 3D Lenticular
 

We offer


4 LENS STEREO FILM PROCESSING & LENTICULAR PRINTING
NEW 3D LENTICULAR CAMERAS
3D / FLIP / ANIMATED LENTICULAR PICTURES
FUN PLATES - FUN ANIMATED NUMBER PLATES
3D LENTICULAR POINT OF SALE SIGNS

On 1st April 2002 3D Creations opened for business and now supply the above services. Using the latest technology, films are processed and negatives digitally scanned before image correction is applied to enhance the image quality of the finished lenticular print. 

NOW

2D to 3D Lenticular Convert

 

The first 3d movies have made by Faramarz Ghahremanifar az the director and stereo photographer in 1997.

To read more about Stereo Photographing history in Iran "on the strength of newspapers, publications & articles", you can enter to the main web-site via the link below:

http://www.iran3dcenter.com/News/3D-Movie/3D-Movie-NEWS-in-Iran.html


Link to Iran 3D Web

www.iran3dcenter.com

www.iran3dtv.com

www.iran3dtv.ir

www.iran3dart.com


3D Glasses in Iran by Faramarz Ghahremanifar

http://www.iran3dcenter.com/3d-glasses.html


3D Glasses in Iran


Biography A bout me - ÈیæÑÇÝی

3D Art work Sample Anaglyph Sample - ÇáÑی Ú˜Ó åÇی Óå ÈÚÏی 

Çæáیä Ýیáã Óå ÈÚÏی ÇیÑÇä ÏÑ ÓÇá 1378 ÈÑÇی ÇäÌãä ÓیäãÇی ÌæÇä ÓÇÎÊå ÔÏ News of the first 3D Movie Product & Director in Iran

Stereoscopy Sample Issue 3/2006 - äãæäå Çی ÇÒ äÔÑیå ÊÎÕÕی ÇÓÊÑیæÓ˜æی Stereoscopy issue

ãÞÇáå åÇی ãäÊÔÑ ÔÏå ÏÑ ãÌáå ÊÎÕÕی ÇÓÊÑیæÓ˜æی - ISU Publish My Article in Stereoscopy

äãÇیÔÇå Ú˜Ó åÇی Óå ÈÚÏی ÍÑã ãØåÑ ÇãÇã ÑÖÇ(Ú) æ ÝÊæ˜áی (ãæÓیÞی ÇÓáÇیÏ) æ Ýیáã Óå ÈÚÏی ÇÒ Âä ÍÑã ãØåÑ ÇÒ ÝÑÇãÑÒ ÞåÑãÇäی ÝÑ- ÊÇÑیÎ ÇÝÊÊÇÍ æ ÈÑÒÇÑی äãÇیÔÇå 8. 8. 1388 - ãÕáÇی ÊåÑÇä - Anaglyph Photo and 3D Movie Exhibition by Faramarz Ghahremanifar My 3D Anaglyph Exhibition - 2010

3D Glasses and TV - Úیä˜ åÇی Óå ÈÚÏی æ ÔȘå ãÇåæÇÑå Çی ÌÇã Ìã 3D Glasses in Jam-e-Jam TV

Download 3D Movie - ÏÇäáæÏ Ýیáã Óå ÈÚÏی 3D Movie Sample in Iran

3D Glasses Product in Iran - ÊæáیÏ Úیä˜ åÇی Óå ÈÚÏی ÏÑ ÇیÑÇä 3D Anaglyph Glasses Product in Iran

 Download 3D Movie Sample

Blu-ray 3D Movie  Blu-ray 3D Blu-ray 3D - Ýیáã Óå ÈÚÏی ÈáæÑی æ Úیä˜ Óå ÈÚÏی

3D Graphic & Painting - äÞÇÔی æ ÑÇÝی˜ Óå ÈÚÏی 3D Anaglyph Graphic

Ýیáã Óå ÈÚÏی æ ÓیäãÇی Óå ÈÚÏی ÏÑ ÇیÑÇä - ÝÜÜÑÇãÜÜÑÒ ÞÜÜåÑãÇäی ÝÑ   3D Photo in 3D Cinema

˜ÊÇÈ Óå ÈÚÏی ÝÑÇãÑÒ ÞåÑãÇäی ÝÑ 3D Book

ÇÎÊÑÇÚ Óå ÈÚÏی - MRI 3D MRI - 3D MRI Patent 

 International Stereoscopic Union Reps  ISU Representative in Iran - ÊäåÇ äãÇیäÏå ÇäÌãä Èیä Çáãááی ÇÓÊÑیæÓ˜æی ÏÑ ÇیÑÇä

 

 

Ýیáã Óå ÈÚÏی ÂäÇáیÝ æ Ýیáã Óå ÈÚÏی ÈáæÑی Èå åãÑÇå Úیä˜ Óå ÈÚÏی

ÎÑیÏ Ýیáã Óå ÈÚÏی Èáæ-Ñی ÈÑÇی ÊáæیÒیæä åÇی Óå ÈÚÏی Blu-ray 3D Movie

ÎÑیÏ Úیä˜ Óå ÈÚÏی ãÞæÇیی ÈÇ ÝیáÊÑåÇی ÓÇÎÊ ÇäáیÓ

Úیä˜ Óå ÈÚÏی ÊÇیæÇäی ÈÇ ÈÏäå áÇÓÊی˜ی æ ã͘ã

ÝÑæÔ Ýیáã åÇÑ ÈÚÏی ÈÑÇی ÓیäãÇی åÇÑ ÈÚÏی Çј åÇ æ ãÑÇ˜Ò ÊÝÑیÍی

Ýیáã Óå ÈÚÏی ÇیÑÇäی æ ÏÇäáæ Ýیáã Óå ÈÚÏی ÈÇ ˜ÇÑÑÏÇäی æ ÝیáãÈÑÏÇÑی ÝÑÇãÑÒ ÞåÑãÇäی ÝÑ

ÓیäãÇی Óå ÈÚÏی ÏÑ ÇیÑÇä æ ÓÇÎÊ Çæáیä Ýیáã Óå ÈÚÏی ÏÑ ÇیÑÇä

ÝیáãÈÑÏÇÑی Óå ÈÚÏی æ Ú˜ÇÓی Óå ÈÚÏی ÏÑ ÇیÑÇä

ÇáÑی Ú˜Ó åÇی Óå ÈÚÏی ÝÑÇãÑÒ ÞåÑãÇäی ÝÑ

æÓÊÑ Óå ÈÚÏی - ˜ÊÇÈ Óå ÈÚÏی - Ç Ú˜Ó åÇی Óå ÈÚÏی ÝÑÇãÑÒ ÞåÑãÇäی ÝÑ ÏÑ ÇیÑÇä æ ˜ÔæÑåÇی ÇÑæÇیی - ÇãÑی˜Çیی

Sample of Motion Picture

3D In Iran By Faramarz Ghahremanifar

www.iran3dcenter.com

www.iran3dtv.com

www.iran3dtv.ir

www.iran3dart.com


3D in Iran: "3D Cinema", "Anaglyph", "3D Glasses", "Anaglyph Glasses", "Blu-ray", "3D Blu-ray", "Blu-ray 3D", "3D TV", "3D Movie", "3D Camera", "3D Movie Download", "Stereoscopy", "Stereoscopic", "3D Software", "Lenticular Software", "3D Game", "3D Glasses", "3D Film", "3D DVD", "3D CD", "3D Anaglyph", "3D Lenticular", "Anaglyph Book", "Anaglyph magazine", "3D book", "3D magazine", "3D Video", "3D sell", "3D product", "3D Gallery", "Stereography", "Stereo Photography", "3D Work", "3D studio"


The first 3d movies have made by Faramarz Ghahremanifar az the director and stereo photographer in 1997. To read more about Stereo Photographing history in Iran , you can enter to the main web-site via the link below:


68968